HUKUKİ BİLGİLENDİRME

Konu: İnternet sitesini ziyaret eden gerçek kişilere ait kişisel verilerin elde edilmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde veri sahiplerine aydınlatmada bulunulması hakkındaI. Aydınlatma Metni

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; ……………………….. Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.


2. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz;
• Şirketimiz ile aranızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
• Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri sorunlarının tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi;
• Müşterilerin organizasyonlara ve/veya çeşitli kampanya ve/veya etkinliklere davet edilmesi, davet listelerinin oluşturulması, organizasyonların planlanması, müşteri ile bu süreçte iletişime geçilmesi;
• Müşterinin soru, talep, şikayet, ihbar veya iddialarını çağrı merkezi vasıtasıyla iletmesi halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması;
• Müşteriye teknik hizmet sağlanması;
• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
• İş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar analizi yapmak ve müşteri portföyü oluşturulması;
• Müşterinin talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile müşterinin görüşünün alınması;
• İleride Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
• Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması;
• Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,
• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
• Teknik servis hizmeti sağlanması, bu uğurda gerektiğinde lokasyon tespiti yapılması ve bunların kaydedilmesi için personel, taşeron ve/veya Şirketle hukuki ilişki içerisinde olan diğer üçüncü kişilere;
• Müşterilerin hizmetten yararlanabilmesi, varsa şikayetlerinin çözümlenmesi, müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri ile iletişimin sağlanması amaçlarıyla müşterinin bulunduğu lokasyondaki hizmet almakta olduğumuz servislerimize, alt yüklenicilerimize; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki
Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; şirketimiz ile hizmet almakta olduğumuz çağrı merkezlerimiz tarafından doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Şirketimizle, yapmış olduğunuz sözleşmeler ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve söz konusu sözleşmelerin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, otomatik yöntemlerle veya otomatik olmayan yöntemler ile; Şirket’e ait internet adreslerinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla ve sitemizi ziyaret eden kişilerin IP adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elde edilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Veri sahibinin Açık Rıza metninde, KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu rıza ile KVKK’nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının “ç”, “e” ve “f” bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Açık Rıza
Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metnine belirtilen hususları okudum ve anladım. Kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine, yurt dışı aktarım da dahil olmak üzere, aktarılmasına, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren söz konusu verilerimin ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in verileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca saklanmasına ve işlenmesine özgür iradem ile ve açıkça

Rıza gösteriyorum

Rıza göstermiyorum

Sepetim
Kapalı Favori Ürünlerim
Kapalı Son Görüntülenen
Kategoriler